loadingimg

Wczytuję dane...
/
0 szt. / 
0.00 PLN
  • Szukaj
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

„Guitar&Amps4You”

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów  za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem: www.guitars4You.pl.

2. Prowadzącym Sklep jest firma G&A Maciej Skindzier ul. Wyszyńskiego 50

42-700 Lubliniec NIP:  626-113-95-27.

3. Sklep stanowi platformę służącą zawieraniu umów sprzedaży pomiędzy Nabywcami a G&A Maciej Skindzier .

4. Regulamin jest publikowany na stronie sklepu internetowego: www.guitars4you.pl

5. Przez Nabywcę należy rozumieć podmiot nabywający towary od G&A Maciej Skindzier za pośrednictwem sklepu internetowego: www.guitars&s4you.pl lub www.amps4you.pl


6. Nabywca staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane są przepisy obowiązujących ustaw.

8. W przypadku ewentualnych sporów wynikających z umów sprzedaży objętych niniejszym Regulaminem strony umowy sprzedaży będą dążyć do polubownego ich rozstrzygnięcia. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby G&A Maciej Skindzier.

8. Sklep nie prowadzi spacjonarnej sprzdaży detaliczej.

§ 2

SKLEP INTERNETOWY

1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym www.guitars4you.pl lub www.amps4you.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.


2. Ceny produktów podane w Sklepie Internetowym Sprzedawcy podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto.

3. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 3

DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

1.   W przypadku zamówień o wartości do 300 zł brutto koszty dostawy pokrywa Kupujący.

Poczta Polska ( List Polecony – „Bezpieczna Koperta”) :

Ekonomicza

-7 PLN – koszt przesyłki + opakowania

Priorytetowa

-11PLN – koszt przesyłki + opakowanie

INPOST  PACZKOMAT 24/7 („Bezpieczna Koperta” lub karton) :

9,90 PLN - koszt przesyłki + opakowanie

Kurier

- 18 PLN –  koszt przesyłki + opakowanie

Pobranie
- 20PLN – kurier DHL - podbranie, koszt przesyłki +opakowanie

2. Zamówienia o wartości powyżej 300 zł brutto są realizowane na koszt Sprzedawcy, który sam wybiera koszt oraz formę wysyłki.
3. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności na konto:

G&A Maciej Skindzier

Ul. Wyszyńskiego 50 42-700 Lubliniec

Alior Bank Nr konta: 87249000050000450029060788

Na przelewie należy podać  nr zamówienia ( przesłanego  e-mailem ).

Data wpłaty na konto jest datą księgowania sprzedaży ( paragon , Fak VAT).

4. W zależności od daty zaksięgowania towar zostaje wysłany w najbliższy poniedziałek, środę lub piątek.

5. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę przy odbiorze uszkodzeń mechanicznych zakupionego towaru (przesyłka jest uszkodzona lub niekompletna), Nabywca jest uprawniony do odmowy przyjęcia towaru. W przypadku braku takiej odmowy przyjmuje się, że dostarczony i wydany przez Sprzedawcę towar jest zgodny z zamówieniem, był kompletny i nieuszkodzony w chwili jego wydawania Nabywcy.

6. Wszystkie towary  zakupione z wykorzystaniem sklepu internetowego guitars@amps4you są objęte gwarancją producenta .

§ 4

ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU PRZEZ KONSUMENTA

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Nabywca będący Konsumentem, zawierający umowę poza salonem sprzedaży ma prawo odstąpienia od umowy kupna towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest w skutkach z poinformowaniem nabywcy o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie.
2. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, Nabywca zobowiązany jest odesłać na własny koszt bądź dostarczyć osobiście zwracany towar do Sprzedawcy ( wraz z dokumentem zakupu), od którego towar zakupił wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy wskazując numer rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota ceny produktu. 
3. Zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie nienaruszonym i jest całkowicie sprawny technicznie - nie nosi śladów eksploatacji (używania), zawiera wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (oryginalne opakowanie z kompletną zawartością).
4. Zwrotowi nie podlegają poniesione przez Nabywcę koszty dostawy i odesłania towaru. 
5. Kwota 100% ceny produktu jest zwracana na podane konto bankowe po otrzymaniu podpisanych dokumentów korygujących ( dotyczy Fak VAT). 
6. Przepisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy kupna towaru nie mają zastosowania w przypadku, gdy zamówiony towar jest odbierany osobiście ze Sklepu.

§ 5

NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

1. Reklamacje składane przez Nabywców będących Konsumentami rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Konsument ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów. W takim przypadku, gdy Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana naraziłyby Konsumenta na znaczne niedogodności, Konsument ma prawo zgłoszenia roszczenia o stosowne obniżenie ceny albo odstąpić od umowy.

2. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności towaru z umową, Konsument uprawniony jest do odesłania bądź osobistego dostarczenia towaru na adres Sprzedawcy ( wraz z dokumentem zakupu), u którego towar zakupił. Konsument zobowiązany jest dostarczyć niezgodny z umową towar wraz z pisemnym żądaniem z tytułu niezgodności towaru z umową. Koszty dostarczenia towaru obciążają Konsumenta.
Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową, w terminie 3 dni licząc od dnia rozpatrzenia i uwzględnienia roszczeń Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.

4. Jeżeli w wypadku niezgodności towaru z umową, nie będzie możliwa naprawa, bądź wymiana towaru (np. z uwagi na wyczerpanie asortymentu danego towaru), Sprzedawca zaoferuje inny, dostępny towar o tożsamych parametrach, po wyrównaniu ewentualnej różnicy cen, bądź zwróci równowartość jego ceny.

§ 6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W wyniku złożenia zamówienia przez Nabywcę – G&A Maciej Skindzier z siedzibą ul. Wyszyńskiego 50, 42-700 Lubliniec - uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w celu realizacji umowy sprzedaży  z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez firmę G&A Maciej Skindzier.

2. Prowadzący Sklep nie udostępniają danych osobowych Nabywców podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe. Nabywca dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania. Aby wykorzystać powyższe uprawnienia lub w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Prowadzącym Sklep e-mailem na adres: guitars4you.kontakt@gmail.com

§ 7

INNE POSTANOWIENIA

1.   Prowadzący Sklep dołożył wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej informacje były zgodne z rzeczywistymi ich parametrami i jak najbardziej aktualne.

Wszelkie wątpliwości prosimy wyjaśniać kontaktując się z pracownikami :

Zagadnienia techniczne – części i akcesoria do wzmacniaczy "Amps4You" - budowa i serwis wzmacniaczy gitarowych,

MACIEK     +(48) 608-534-048 – zagadnienia handlowe: sklepy, hurtownie, lutnicy, producenci, dystrybutorzy - warunki i zasady współpracy

Jeśli nie odbieramy telefonu proszę przesłać wiadomość na poniższy adres:

guitars4you.kontakt@gmail.com


2. Prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość zmian poszczególnych parametrów towaru lub ich cen z uwagi na zmiany kursów walut, które są od Prowadzącego Sklep niezależne..

3. Przy składaniu zamówienia Nabywca wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdza fakt zapoznania go z prawem odstąpienia od umowy wynikającego z obowiązujących przepisów.